TÜBİTAK 5000 Projelerine Hazırlananlara Tavsiyeler

EPUB3 Logo

TÜBİTAK 5000 akademik e-kitap çağrısının amacı nedir?

Çağrının öncelikli hedefi akademisyenlerin bilgi birikimi ve öğretim deneyimlerini, TÜBİTAK desteğiyle, Türkiye’ye açmaları ve bireysel öğrenme kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlamalarıdır.

Bu çağrının kapsamı, yükseköğretim kurumlarında okutulan derslere yardımcı olması amacıyla modern teknolojilerle hazırlanmış, içeriği problem çözüm setleri, proje tabanlı öğrenim teknikleri, animasyon, simülasyon, etkileşimli uygulamalar vb. ile zenginleştirilmiş akademik elektronik kitaplardan oluşan açık ders kaynaklarıdır.

Destek miktarı nedir?

Her bir proje için destek üst sınırı Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve Telif Ödemeleri hariç 120.000 TL (KDV dâhil) olarak belirlenmiştir. Kurum olarak yapılacak başvurularda kurum hissesi, belirlenen esaslar çerçevesinde verilir ve toplam destek miktarına dahildir.

PTİ proje yürütücüsü ve koordinatöre ödenir. Proje yürütücüsüne her rapor dönemi için toplam 1.500 TL PTİ ödenir. Proje koordinatörüne koordine ettiği proje başına 1.000 TL PTİ ödenir.

Proje yürütücüleri ve koordinatörler için hesaplanan toplam PTİ miktarının %50’si gelişme raporlarının kabulünü müteakip eşit oranlarda, kalan %50’si ise sonuç raporunun kabulünde ödenir.

Her bir projede eser sahiplerine ödenecek toplam telif bedeli 50.000 TL ile sınırlıdır. Telif ödemeleri gelişme/sonuç raporlarının kabulünü müteakip ödenir. Yapılacak telif ödemeleri Yürütücü tarafından belirtilen katkı oranlarına göre Bilim Kurulu’nca belirlenen miktarlar üzerinden gerçekleştirilir.

Hangi dersler için başvurulabilir?

Yükseköğretim kurumlarında okutulan tüm ön lisans / lisans / lisansüstü dersleri destek kapsamındadır. Bu çağrıda İstatistiğe Giriş-1 ve İstatistiğe Giriş-2 dersleri destek kapsamında değildir.

Kimler yararlanabilir?

Akademisyenler, eser sahipleri ve yükseköğretim kurumları, destekten yararlanmak için başvurabilir. Proje yürütücüleri, eser sahipleri ve kurumsal başvurularda proje koordinatörleri aşağıdaki şartların tümünü sağlamalıdır.

Proje yürütücülerinde aranan nitelikler şunlardır:

T.C. vatandaşı veya Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında çalışan yabancı uyruklu kişi olmak, En az doktora derecesine sahip olmak, Dersin ilgili olduğu alanda lisans ya da lisansüstü düzeyde eğitim almış ve/veya ders vermiş olmak, Türkiye’de ikamet etmek Eser sahiplerinde aranan nitelikler:

T.C. vatandaşı veya Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında çalışan yabancı uyruklu kişi olmak; En az doktora derecesine sahip olmak, Dersin ilgili olduğu alanda lisans ya da lisansüstü düzeyde eğitim almış ve/veya ders vermiş olmak

Kurumsal başvurularda proje koordinatörlerinde aranan nitelikler:

 • Hazırlanacak kitabın, halen yükseköğrenim kurumlarında okutulan bir derse ait olması gerekir.
 • Eserin dili Türkçe olmalıdır.
 • Türkiye’de ikamet etmeyen bilim insanları ve herhangi bir kurumda çalışmayan emekli akademisyenler eser sahibi olarak başvurabilir.
 • T.C. vatandaşı olmak,
 • Projeyi öneren kurumun kadro ve pozisyonlarında görevli olmak Türkiye’de ikamet etmek

Başvuru nasıl yapılır?

Proje başvurusuna konu olan her bir kitabın iki örnek bölümünün her biri en az 10 sayfa olacak şekilde (toplamda en az 20 sayfa) word ya da pdf formatındaki yayıma hazır son hali ile proje başvurusu yapılır.

Proje başvurusunda örnek bölümlerin yanında konu sonu soruları ve çözümleri ile kaynakça yer almalıdır. Örnek bölümlere ilişkin ppt formatındaki sunum dosyaları da verilmelidir.

Proje harcamaları, ilgili kalemler bazında EK-E Ayrıntılı Bütçe Tablosu’nda belirtilerek ilgili teknik şartname ve proforma fatura ya da teklif mektubuyla birlikte proje başvurusunda sunulur.

E-kitapların teknik özelliklerinin iyileştirilmesi, e-öğrenme boyutunun derinleştirilmesi ve açık ders kaynaklarının kullanıcı etkinliğinin artırılması amacıyla konuyla ilgili uzmanlardan (Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri uzmanı, Eğitim Bilimleri uzmanı vb.) danışmanlık alınabilir.

Ders materyalinin tüm bölümleri (EK-A Hazırlanacak projenin (kitabın) önerilen ana ve alt başlıkları) yapılandırılmış olarak başvuruda sunulmalıdır.

Gelişme/sonuç raporlarının sunulacağı periyotlar esas alınarak hazırlanmış iş-zaman çizelgesini içeren proje planı (EK-B) doldurulmalıdır.
Başvuru sırasında teslim edilmesi gereken belgeler nelerdir?

Kurumsal Başvuru Formu (sadece kurumsal başvurularda kullanılacaktır)

Proje Başvuru Formu

Hazırlanacak kitabın önerilen ana ve alt başlıkları (EK-A)

İş-zaman çizelgesini içeren proje planı (EK-B)

Eserin iki örnek bölümünün konu sonu soruları, çözümleri, kaynakçasını da içeren word ya da pdf formatındaki yayıma hazır son hali, ilgili bölümlerin ppt formatındaki sunum dosyaları (EK-C)

Ders materyalinin zenginleştirilmesine yönelik kullanılması planlanan video, animasyon, simülasyon, etkileşimli uygulama gibi öğeler (EK-D)
Ayrıntılı bütçe tablosu (EK-E)

Özgeçmiş formu (Proje ekibi ile birlikte danışmanlık hizmeti alınan kişilerin özgeçmişleri de proje başvurusunda sunulmalıdır.) (EK-F)

Nereye ve nasıl başvurulabilir?

“TÜBİTAK Akademik e-Kitap Çağrısı”nda istenilen tüm bilgi ve belgeler eksiksiz olarak hazırlandıktan sonra, en geç son başvuru tarihine kadar TÜBİTAK Kitaplar Müdürlüğü’ne kargo veya posta yolu ile gönderilerek başvuru yapılır.

Başvuru sırasında, proje kapsamında alınacak tüm hizmetler için, proforma fatura ve teklif mektupları sunulacağından, alanında uzman firmalardan destek alınması projenin kabulünü kolaylaştıracaktır.

Yetkin uzmanlardan alacağınız danışmanlık, başvuruların değerlendirilmesine yönelik dört temel kriterden ilki olan “eserin genel niteliğini” güçlendireceği gibi, “yapılabilirlik” kriteri açısından da projenizin kabulünü destekleyecektir.

Proje ekibi bilgileri (Projede görev alacak proje koordinatörü, proje yürütücüsü ve eser sahipleri (EK-G) Teknik şartname ve proforma faturalar (EK-H) TÜBİTAK-ARBİS’e kayıt olmalıdır.)

Başvuruların en geç 31.12.2014 tarihinde saat 17.30’a kadar TÜBİTAK Ek Binası Evrak Birimi’ne yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvurular nasıl değerlendirilir?

Proje başvuruları TÜBİTAK tarafından ön değerlendirilmeye alınır. Bu değerlendirmede projenin çağrı metninde belirtilen kurallara uygun olup olmadığı, evrak, ıslak imza ve paraf eksiklikleri kontrol edilir.

Ön değerlendirmeyi geçen proje başvuruları; TÜBİTAK tarafından belirlenen proje değerlendirme kriterleri çerçevesinde ilgili müdürlük tarafından oluşturulan panellerde değerlendirilir.

Başvuruların değerlendirilmesi dört temel kriter üzerinden yapılır: “e-Kitabın Genel Niteliği”, “Anlaşılırlık”, “Zenginleştirilmiş İçerik ve Görsel Tasarım” ve “Yapılabilirlik”.

Destek alınacak firmanın uzmanlığı, projenin “yapılabilirliğini” kanıtlayacaktır.

Eser hangi nitelikleri taşımalıdır?

Çağrı kapsamında hazırlanan her bir e-kitap aşağıda yer alan özelliklere sahip olmalıdır:

 • Nitelikli ve güncel konu anlatımı Nitelikli görseller (çizim, fotoğraf vb.) Konu sonu soruları
 • Soru çözüm setleri
 • Günlük hayatla bağlantılı örnekler her bir konunun sunum slaytları
 • Kitabın kullanımına yönelik kılavuz bölümü
 • Öğretmen kılavuzu (dersi anlatırken izlenecek yol vb.)
 • Proje tabanlı öğrenim teknikleri
 • Video, Animasyon (2D, 3D vb.), Simülasyon, Etkileşimli uygulamalar, Deneyler

Projede uzman firmalardan alacağınız destek, konunun ve kaynakçaların sunumu vb. ile temel değerlendirme kriterlerinden “e-Kitabın Genel Niteliği” açısından fark yaratacağı gibi, ePub3 platformunun sunduğu tüm teknolojik olanaklarından yararlanarak eserin öğrenme hedeflerini destekleyen, anlaşılırlığı artıran 2D-3D animasyonlar, simülasyonlar, videolar, nitelikli görseller, birden fazla senaryoya dayalı etkileşimli uygulamalar ile zenginleştirilmesini sağlayacaktır.

Şekil, fotoğraf ya da tablo kullanımının konunun anlaşılırlığı için yeterli olduğu durumlarda bu öğelerin kullanılması, yeterli olmadığı durumlarda video, animasyon, proje bazlı öğrenim teknikleri, simülasyon, etkileşimli uygulama, proje bazlı öğrenim teknikleri, deneysel uygulama vb. yöntemlere başvurulması TÜBİTAK tarafından tavsiye edilmektedir.

Bu zorunlu özelliklere ek olarak, sunacağınız kitabın TÜBİTAK tarafından önerilen destekleyici uygulama ve yöntemleri içermesi, eserin içeriğini
zenginleştirerek projenizin kabul edilmesinde önemli olacaktır. Kitabınızda bu özelliklerden yararlanabilmek için, ePub3 teknolojisi alanında deneyimli, uzman firmalardan destek almanız tavsiye edilir:

sistematik.net.tr